Θαλασσινού Ροζαλία

Στέλεχος παρακολούθησης και αξιολόγησης των συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων

Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Εφαρμοσμένων Οικονομικών με ειδίκευση στις Στρατηγικές Αποφάσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και ευρωπαϊκού μεταπτυχιακού διπλώματος European Master in Audiovisual and Multimedia Business Administration (EMMABA).

Από το 2001 εργάζεται στην υλοποίηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αρχικά ως Project Manager σε έργα νέων τεχνολογιών του Υπουργείου Πολιτισμού και ως ανεξάρτητη σύμβουλος διαχείρισης έργων  στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (IST, MEDIAII, Leonardo). Από το 2007 εργάζεται ως στέλεχος παρακολούθησης και αξιολόγησης των συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στους τομείς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, σε τομεακές ομάδες σχεδιασμού πολιτικών καθώς και σε ομάδες σχεδιασμού και υλοποίησης  χρηματοδοτικών μέσων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ταμείο Επιχειρηματικότητας, Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών-EquiFund, Ταμείο Υποδομών).