Ξυνού Κατερίνα

Προϊσταμένη Αναλυτικού Εργαστηρίου

Τσιμέντα Τιτάν A.E.

Η κυρία Ξυνού Κατερίνα σπούδασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία από το τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Εκπόνησε την Πρακτική Άσκηση στην Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας της Τιτάν Α.Ε. το διάστημα 11/2006 με 12/2006. Από τον Φεβρουάριο του 2007 προσελήφθηκε ως Υπεύθυνη Αναλυτικού Εργαστηρίου στην Υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου του Εργοστασίου Καμαρίου της Τιτάν Α.Ε. και τον Μάιο του 2012 προήχθει σε Προϊσταμένη Αναλυτικού Εργαστηρίου στην Υπηρεσία Ποιοτικού Ελέγχου του Εργοστασίου Καμαρίου, θέση που κατέχει ως σήμερα.

Το αντικείμενο εργασίας της σχετίζεται με την εφαρμογή διάφορων αναλυτικών μεθόδων σε εναλλακτικές και μη πρώτες ύλες, ενδιάμεσα προϊόντα, δείγματα τσιμέντων, εναλλακτικά και μη καύσιμα, χρησιμοποιώντας XRF, υγροχημικές αναλύσεις, θερμιδόμετρο κ.α.. Συμμετέχει σε αξιολόγηση εναλλακτικών και μη πρώτων υλών, εναλλακτικών και μη καυσίμων, καθώς οι αναλύσεις προκύπτουν από το Αναλυτικό Εργαστήριο, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Οργανώνει και κατευθύνει τις εργασίες του Εργαστηρίου με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Παρακολουθεί το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας και πραγματοποιεί αλλαγές όποτε κριθεί σκόπιμο.