29 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

14ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

> ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και καλύπτουν την χρήση της ιστοσελίδας «www.pan-orama.org» από κάθε χρήστη, σε κάθε μέσο μετάδοσής της (ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και σε κάθε μορφή μετάδοσης του περιεχομένου της (ιστοσελίδα κ.α.)

Το www.pan-orama.org (στο εξής «η ιστοσελίδα», «το website») αποτελεί μια ιστοσελίδα του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας του Ερευνητικού Κέντρου Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη των δράσεών του. Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων, τους προσκεκλημένους Ομιλητές,  τις εταιρείες που συμμετέχουν και να πλοηγηθούν στο χώρο και να εξερευνήσουν τα περίπτερα των εταιρειών που φιλοξενούνται στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας αυτής οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τελευταία νέα και άρθρα τα οποία αφορούν τόσο το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας όσο και τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας καθώς και να επικοινωνήσουν μαζί μας για κάθε ζήτημα το οποίο τους απασχολεί σε σχέση με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας . Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, μπορεί ο επισκέπτης, να εκδηλώσει ενδιαφέρον, να εξασφαλίσει τη θέση του στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, μέσω του ελέγχου διαθεσιμότητας εισιτηρίων μέσω τρίτου παρόχου και του τιμοκαταλόγου. Τέλος, ο επισκέπτης μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας ως εθελοντής. Για το σύνολο των αναφερόμενων υπηρεσιών, το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (web ή mobile application), ιστοσελίδας (website), και μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επιλογής της.

Το www.pan-orama.org, αποτελεί ιδιοκτησία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας», που εδρεύει στην Αθήνα, Κυνουρίας 5 16561, Γλυφάδα, με Α.Φ.Μ. 998811468, ΔΟΥ Γλυφάδας, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον κύριο Ιορδάνη Λαδόπουλο.

Η χρήση της ιστοσελίδας του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Στρατηγικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας» (στο εξής «η εταιρεία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται  από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο την ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται προς χρήση μέσω αυτής, τεκμαίρεται, αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που αναφέρονται κατωτέρω. Συνίσταται, επομένως, σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της εταιρείας να μελετήσουν και να βεβαιωθούν ότι κατανοήσουν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από τον διαδικτυακό τόπο/ιστοσελίδα της εταιρείας και να απόσχει εν γένει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Προς επιβεβαίωση της επιθυμίας χρήσης της ιστοσελίδας με τους παρόντες όρους χρήσης αυτής, καλείται ο χρήστης αυτής να αποδεχτεί το παρόν συμφωνητικό μέσω του ειδικού μηχανισμού αποδοχής του παρόντος κανονισμού χρήσης.

Οι αναφερόμενοι οροί και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας, και οι πιθανές τροποποιήσεις τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αντίθεσης που προκύψει από τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι Όροι και Προϋποθέσεις  χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων/προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

Η Εταιρεία διατηρεί εξ ολοκλήρου και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής και τροποποίησης των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων αυτής της ιστοσελίδας, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετική με κάθε αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης αφού αυτή πραγματοποιηθεί, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας θεωρείται αυτομάτως ότι συμφωνούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που έχει θέσει η εταιρεία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εταιρείας να επισκέπτονται, να διαβάζουν και να ελέγχουν, ανά τακτά διαστήματα, αν συμφωνούν με τους όρους χρήσης προκειμένου να προχωρούν στις αντίστοιχες ενέργειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της, πληροφορίες οι οποίες είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και προβάλλονται στον διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση αυτών.

Η εταιρεία  φέρει την ευθύνη συνεχούς ελέγχου της ποιότητας παροχής των πληροφοριών  και των υπηρεσιών που προβάλλονται και παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη προφύλαξης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Επιπλέον,  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που προκύπτει είτε από τη χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), την πλοήγηση σε αυτή́ & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είτε από γενική αλλοίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή από άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Επιπροσθέτως, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας θα πρέπει κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα, να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας από τυχόν κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κοινή χρήση του μέσου προβολής αυτής (π.χ. να προστατεύουν την πλατφόρμα περιήγησής τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση που τελούν οι επισκέπτες του «www.pan-orama.org», θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ιστοσελίδων νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε κάθε να απόσχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, ήτοι στην παρούσα (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) καθώς και των παρεχόμενων, από αυτήν, υπηρεσιών προς τους χρήστες υπάγεται στη σφαίρα προστασίας των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην εταιρεία και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ενώ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε είδους αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραγωγή νέων εργασιών με βάση το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και  η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παραπάνω δεδομένων και υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός ειδικών ονομάτων, εικόνων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και η χρήση κάθε άλλου είδους που αποτελεί προϊόν των στοιχείων και των υπηρεσιών που παράγονται και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την προώθηση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η παροχή και η εμφάνιση των δεδομένων και υπηρεσιών προς τρίτους, δεν συνίσταται ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος καθολικής χρήσης τους, δεδομένου ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση (άδεια) της εταιρείας.

Για λόγους προώθησης και προβολής του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, μπορεί να σας ζητηθεί η συναίνεσή σας στη χρήση της εικόνας σας (φωτογραφίες ή βίντεο τα οποία λαμβάνονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας), εφόσον αυτή δεν έχει χορηγηθεί ήδη.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την χρήση της παρούσης ιστοσελίδας, οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν, συμφωνούν και αναλαμβάνουν να πράττουν κάθε δραστηριότητα σχετική με την ορθή χρήση της ιστοσελίδας και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με γνώμονα τους κανόνες που προβλέπονται εκ του νόμου, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας η οποία αποσκοπεί στην αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, περιεχομένου που είναι παράνομο και προσβλητικό, φέρει βλαβερές συνέπειες για τους παραλήπτες, αποτελεί απειλή, ενόχληση, συκοφάντηση ή δυσφήμιση κατά της εταιρείας και του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας  καθώς και κατά παντός τρίτου (εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου), ενσωματώνει ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και με κάθε τρόπο μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες περί απορρήτου πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Ακολούθως, απαγορεύεται γενικώς κάθε δραστηριότητα/χρήση που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, απαγορεύεται ρητώς η αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, καταστρατήγηση περιεχομένου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τα δικαιώματα περί ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους. Άλλως και όλως επικουρικώς, απαγορεύεται η με ή χωρίς βούληση μετάδοση και μεταφορά δεδομένων που παραβιάζουν τους κανόνες που επιβάλλονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και τέλος οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που ανήκει στην αποκλειστική εξουσία οιουσδήποτε τρίτου προσώπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τον παρόν κανονισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας «www.pan-orama.org», παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη χρήση του για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. Εν προκειμένω, το περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης (άδεια), χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας αποτελεί ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό και μη αποκλειστικό περιορισμένο δικαίωμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση των στοιχείων και των τίτλων της ιστοσελίδας ή/και της εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη/επισκέπτη, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν/παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και από τις υπηρεσίες της εταιρείας περιορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση), (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να διατηρούν κάθε στοιχείο ή αντίγραφο που παραχωρείται/παρουσιάζεται από την εταιρεία στην μορφή την οποία αυτό παρέχεται και να σέβεται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα με την εταιρεία χρήση.

NEWSLETTER

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν επηρεάζεται από την εγγραφή του χρήστη στο Newsletter. Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο Newsletter της Εταιρείας γίνεται με πρωτοβουλία το χρήστη και καταχωρείται με την απλή εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Με την καταχώρηση του email στην ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας, δίδεται ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη να λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του το ενημερωτικό, προωθητικό, διαφημιστικό ή μη υλικό σχετικό με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις αλλαγές στον Κανονισμό και τους Όρους, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενημέρωση που πρέπει να λάβει από την εταιρεία.  Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια με τους με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών/μελών εγγεγραμμένων στο Newsletter, όμως υπάρχει η περίπτωση κατά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό να καταλήξει στα ανεπιθύμητα. Όταν ο χρήστης λάβει κάποιο μήνυμα από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας παρακαλούμε όπως καταχωρήσει και αποθηκεύσει τη διεύθυνση αποστολής του μηνύματος μας στη λίστα ασφαλούς επικοινωνίας του. Από την αναφερόμενη υπηρεσία μπορεί να απεγγραφεί όποτε το επιθυμείτε και δεν θα λάβετε ξανά κάποια ενημέρωση από εμάς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι αγορές εισιτηρίων για το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ανακατεύθυνσης στο περιβάλλον χρήση τρίτου παρόχου-συνεργάτη μας. Καθώς μέσω του «www.pan-orama.org» δεν πραγματοποιείται καμία συναλλαγή, τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών καθώς και τα στοιχεία τραπεζικών συστημάτων ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες τους δεν αποθηκεύονται από το σύστημά μας, και ως εκ τούτου ως προς τη χρήση και αποθήκευση αυτών ο επισκέπτης θα πρέπει να ανατρέχει στους όρους χρήσης του τρίτου παρόχου όπου και θα ανακατευθύνεται για την ολοκλήρωση της αγοράς του. Η αποστολή των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά στο email το οποίο θα δηλώσει ο χρήστης στον τρίτο πάροχο κατά τη διαδικασία αγοράς. Για την είσοδο στο χώρο του συνεδρίου απαιτείται η επίδειξη του εισιτηρίου σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή καθώς και η επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Σε περίπτωση που πρέπει να αναβληθεί το συνέδριο λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας, όπως ακραίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές, απεργίες, συγκρούσεις, πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιές, πλημμύρες, πανδημίες ή άλλες κρίσεις που σχετίζονται με την υγεία, θα υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

Τα εισιτήρια μπορούν να μεταφερθούν στις νέες ημερομηνίες χωρίς επιπλέον κόστος.

Εάν η μεταφορά των εισιτηρίων δεν είναι κατάλληλη, μπορούμε να παρέχουμε πίστωση για το επόμενο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Θα παρέχουμε επιστροφή χρημάτων εάν καμία από τις παραπάνω επιλογές δεν είναι κατάλληλη.

Εκτός από περιστατικά ανωτέρας βίας, ισχύει η κανονική μας πολιτική ακύρωσης όπως περιγράφεται παρακάτω:

Πολιτική Ακύρωσης

Στην περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου – εφόσον το συμβάν δεν ακυρώνεται λόγω κατάστασης ανωτέρας βίας – ισχύουν οι εξής χρεώσεις:

Σε περίπτωση όπου ο επισκέπτης επιθυμεί την ακύρωση της αγοράς  του θα πρέπει να μας ενημερώσει γραπτώς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@pan-orama.org έως και 1 ημέρα προ της ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής του συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή δικαιούστε να σας επιστραφούν τα χρήματα αξίας του εισιτηρίου, και για την διαδικασία επιστροφής αυτών θα ενημερωθείτε από αρμόδιο συνεργάτη μας.

Επιστροφές Αξίας Εισιτηρίων

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, οργανώνεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, ενώ σε περίπτωση όπου για έκτακτο λόγο δοθεί η οδηγία, είτε ως έκτακτη οδηγία είτε ως νόμος και απαγορεύεται η διεξαγωγή του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας τότε θα ισχύει η παραπάνω πολιτική ανωτέρας βίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Με την αγορά του εισιτηρίου σας και τη χρήση αυτού για την πρόσβαση στο χώρο διεξαγωγής του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, συναινείτε αυτομάτως, στην ελεύθερη λήψη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες ή βίντεο) στο οποίο ενδέχεται να εμφανίζεστε, καθώς και μας χορηγείτε ελεύθερη και απεριόριστη άδεια χρήσης αυτού για λόγους προώθησης και προβολής του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, μέσω της ιστοσελίδας ή της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας APP», καθώς και σε κάθε άλλο μέσο αποφασισθεί να χρησιμοποιεί για την προώθηση των συμφερόντων του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Σε περίπτωση όπου δεν συναινείτε με την ανωτέρω χρήση, ή στο μέλλον διαφωνείτε με τη χρήση της εικόνας σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για την αντίθεσή σας αυτή.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μοναδικός μας στόχος είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών μας μέσω μιας μοναδικής προσωποποιημένης εμπειρίας. Με γνώμονα το να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικής και απλής χρήσης, φροντίζουμε να παρέχουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα αυτή και τις υπηρεσίες μας στο επίπεδο που αρμόζει στον επισκέπτη/χρήστη αυτής. Προκειμένου να επιτύχουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να παρέχουμε τα υψηλά επίπεδα προσωποποιημένης εξυπηρέτησης που επιθυμούμε, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση κάποιων βασικών πληροφοριών του χρήστη. Όταν χρησιμοποιεί κάποιος χρήστης τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεται κάποια από τα στοιχεία του που σχετίζονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών μας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα στοιχεία των χρηστών και να φροντίζουμε να έχει ο χρήστης πάντοτε τον έλεγχο.

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας μας, σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο των χρηστών/επισκεπτών. Οφείλουμε να αναφέρουμε συνοπτικά τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, τον τρόπο αξιοποίησης τους καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες που μπορεί ο χρήστης/επισκέπτης να προβεί αν κάποια στιγμή, μελλοντικά δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περεταίρω επεξεργασία των πληροφοριών και των στοιχείων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά μόνο στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που παρέχονται προς την παρούσα ιστοσελίδα από τους χρήστες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα της εταιρείας, στο πλαίσιο της επιθυμίας του χρήστη/επισκέπτη για επικοινωνία με συνεργάτη μας ή σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη/επισκέπτη η παροχή ορισμένων δεδομένων σχετικών με αυτόν. Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες εκείνες οι οποίες συνιστούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας του χρήστη/επισκέπτη. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις υπηρεσίες μας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ενέργειες, όπως η βελτίωση της μορφής και τη δομής των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνεται άμεσα ή έμμεσα.

Άμεσος προσδιορισμός μπορεί να γίνει εκούσια, απευθείας από τον χρήστη με πληροφορίες που ενδεχομένως θα καταχωρήσει κατά την συμπλήρωση των στοιχείων του/εγγραφή στις παροχές της εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες και στοιχεία όπως το όνομα του χρήστη, η ταχυδρομική του διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και ο αριθμός του τηλεφώνου του. Στόχος συγκέντρωσης των ανωτέρω πληροφοριών είναι η παροχή ύψιστων υπηρεσιών επικοινωνίας προς τους χρήστες/επισκέπτες. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα ορθής και συγκεκριμένης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας, η παροχή προσωποποιημένων απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται και η βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών μας.

Έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη μπορεί να γίνει μέσω πληροφοριών που σχετίζονται με τα ανωτέρω στοιχεία, όπως είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, όπως η IP του χρήστη, ο browser που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, η διεύθυνση ανακατεύθυνσης προς την λήψη της ιστοσελίδας μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν, επακριβώς, τον χρήστη/επισκέπτη είναι, όμως, απαραίτητα για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Ακόμη, ο έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη συνιστά στη μέτρηση του ποσοστού επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, στον καθορισμό των απαιτήσεων και επιθυμιών των χρηστών και στη γενικότερη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η εταιρεία δεσμεύεται στη λήψη όλων των τεχνικών μέτρων για να διασφαλίζεται η ύψιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. Βεβαιώνεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων των χρηστών από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία εργαζόμενοι και συνεργάτες, αποκλειστικά για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Πρόσβαση μπορεί να παραχωρηθεί προς τις αρμόδιες αρχές, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την χορήγηση των στοιχείων αυτών.

Για την απλή χρήση της ιστοσελίδας, δεν είναι απαραίτητη η επακριβής ταυτοποίηση των χρηστών/επισκεπτών. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη κατά τη διενέργεια των ανωτέρω, συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχειών, βάσει των Όρων της παρούσας πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί με τη χρήση της παρούσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006, του ν. 4619/2019 και του ν. 5002/2022, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία  κατοχυρώνει το δικαίωμα να διατηρεί σε ασφαλές αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που θα συλλέγονται με τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα, με στόχο την ασφαλή και προσωποποιημένη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην εξυπηρέτηση του, στην υποστήριξη και ενίσχυση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους,  καθώς και για την γενικότερη προώθηση των συμφερόντων και υπηρεσιών της εταιρείας κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα στοιχεία και δεδομένα που παραχωρούνται απευθείας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της εταιρείας (mobile εφαρμογή και ιστοσελίδα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και την ενημέρωση των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να προέρχονται από στοιχεία που  καταχωρεί ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης κατά την εγγραφή του στο Newsletter, από στοιχεία που παραχωρούνται και καταχωρούνται όταν οι χρήστες μας ζητούν την παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από τα στοιχεία που παραχωρούνται λόγω σύνδεσης μέσω τρίτου παρόχου (εφαρμογές ios, android, Facebook, Instagram, Google). Τα απαραίτητα στοιχεία για επικοινωνία με την εταιρεία είναι το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη/επισκέπτη. Η εταιρεία φροντίζει για την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και μπορεί να τα παραχωρήσει προς τρίτους μόνο μετά από προηγούμενη συναίνεση του χρήστη.  Σε κάθε περίπτωση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πάντοτε κάτω από τις εκ του νόμου ή εκ δικαστικής αποφάσεως προϋποθέσεις, είναι πιθανή η συγκέντρωση, διατήρηση, χρήση και παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων του χρήση/επισκέπτη, τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη του συναίνεση.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσης, ρυθμίζουν απόλυτα το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου εκτός και έχει ειδικά παρασχεθεί άδεια διαφορετικής χρήσης από τον χρήστη/επισκέπτη. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε χρησιμοποιούμε δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας, της βελτιστοποίησης της εμπειρίας του χρήστη, της δημιουργίας νέων υπηρεσιών και κάθε άλλης διεργασίας που αποσκοπεί στην καλυτέρευση του περιβάλλοντος χρήσης/επίσκεψης. Σε περίπτωση μετατροπής/ αλλαγής της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε ήδη με τη συγκατάθεσή σας, θα ενημερώνεστε άμεσα μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να βεβαιώνεται η άδεια χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την επικοινωνία του χρήστη με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και τους συνεργάτες μας, αποθηκεύονται τα στοιχεία και δεδομένα που μας παρέχει ο χρήστης για μελλοντική χρήση, ως ανωτέρω αναφέρθηκε. Η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη εταιρεία, είτε απευθείας είτε μέσω της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε άλλος τρόπος επικοινωνίας θεωρείται ως συναίνεση χρήσης των στοιχείων του χρήστη για αποστολή ενημερώσεων σχετικά με μελλοντικές δράσεις. Με την επικοινωνία του αυτή, ο χρήστης δηλώνει τη συναίνεση του να επιτρέπεται να του αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση ενημερωτικού υλικού, των λειτουργιών και των υπηρεσιών της εταιρείας που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν. Ακόμη, παρέχεται στο χρήστη το δικαίωμα επιλογής του τύπου ειδοποιήσεων/επικοινωνίας που επιθυμεί να λαμβάνει από εμάς μέσω των οδηγιών που θα εμπεριέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τη διαγραφή του από την αναφερόμενη στο παρόν υπηρεσία. Επιπροσθέτως, για τη διαφήμιση της εταιρείας θα γίνεται χρήση των δεδομένων του, μόνο μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα στοιχεία και τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του www.pan-orama.org, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για νομικούς λόγους ή για συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, καθώς και για κάθε άλλη νομική ενέργεια που προκύπτει από την ελληνική ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία ή από εντολή εισαγγελικής παραγγελίας κατά τις αντίστοιχες νομικές διαδικασίες. Ακόμη, επιτρέπεται να γίνει χρήση των πληροφοριών του χρήστη για ανίχνευση ή διερεύνηση εγκλήματος κατά της εταιρείας, καθώς και κάθε απάτης, απώλειας ή κατάχρησης των συστημάτων και των υπηρεσιών μας, προς προστασία τόσο των συμφερόντων της εταιρείας όσο και των συμφερόντων των χρηστών/επισκεπτών μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου διατηρεί την ισχύ της για όλα τα μέσα προβολής της εταιρείας (δικτυακός τόπος/mobile εφαρμογή κ.α.) και ιδιαίτερα μέσω της ιστοσελίδας www.pan-orama.org.

Σε περίπτωση διόδευσης/ανακατεύθυνσης των χρηστών της ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Στην παρούσα εμπεριέχονται και προβάλλονται δεδομένα όπως διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο με σκοπό την προώθηση, διαφήμιση και προβολή υλικού προς τον χρήστη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το ακριβές περιεχόμενο του υλικού προς τους χρήστες, καθώς και για την περίπτωση όπου κάποιος θεωρεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η εταιρεία τελεί ελέγχους περιεχομένου των διαφημίσεων που προβάλλονται σε αυτή και καταβάλλει κάθε δυνατή ενέργεια για την διατήρηση του περιεχομένου που προβάλλεται μέσω αυτής με γνώμονα την ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενέργειες των χρηστών (π.χ. αγορές προϊόντων) που προκλήθηκαν ή μπορεί να θεωρηθεί ότι προέκυψαν μέσω του προβαλλόμενου σε αυτήν υλικού. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί συνεχώς και να εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων όπου προσβάλλονται τα δικαιώματα άλλων χρηστών ή σε περιπτώσεις όπου ο κάθε ένας θα μπορούσε να προσβληθεί λόγω αντικειμενικής κρίσης). Ως εκ τούτου δεν δύναται να καταλογιστεί στην εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Κάθε ευθύνη που προκύπτει εκ των ανωτέρω και σχετίζεται με το διαφημιστικό υλικό που προβάλλεται στην ιστοσελίδα, βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού, οι οποίοι φέρουν επίσης την ευθύνη απέναντι στον χρήστη/καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην περίπτωση αλλαγής της διοίκησης της εταιρείας, συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης, πώλησης, πτώχευσης και εισαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, θα επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων των χρηστών στο επίπεδο που αυτό είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών της παρούσας. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται πάντοτε μετά από τη συμφωνία της παραλαβούσης επιχείρησης, να σεβαστεί τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων. Ακόμη, πριν από την τέλεση οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης θα γίνεται ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών των υπηρεσιών της εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Ορίζεται ότι η εταιρεία δεν θα αποθηκεύει στοιχεία και δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών, εκτός και αν έχει παρασχεθεί προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου κηδεμόνα τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας αποθηκευτούν τα παραπάνω δεδομένα, η εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα αυτά και να αποφύγει στο μέλλον οιανδήποτε παρόμοια διαδικασία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η εταιρεία παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και να διαγράψουν δεδομένα που έχουν παραχωρήσει, μετά από επικοινωνία τους με τους συνεργάτες μας. Προκειμένου να εκκινήσει η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί η επικοινωνία του χρήστη με το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας και την εταιρεία, η οποία, κατόπιν νομικού ελέγχου και σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει οποιασδήποτε νομικής φύσης ζήτημα, θα προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση των δεδομένων του επισκέπτη. Η προηγούμενη ταυτοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της διαδικασίας και την ασφάλεια της διατήρησης των δεδομένων. Εν προκειμένω, για την τροποποίηση των πληροφοριών του χρήστη, ή τη θέση οποιουδήποτε ερωτήματος σε σχέση με τις υπηρεσίες και την λειτουργία της εταιρείας θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@pan-orama.org είτε μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και της εταιρείας, καθώς και των ενεργειών αυτής, διατηρούνται και προφυλάσσονται από την εταιρεία μέσω της λήψης όλων των σύγχρονων τεχνολογικά μέσων προστασίας δεδομένων.  Τα στοιχεία και τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από κάθε διαδικασία που δεν ακολουθεί τη συνήθη λειτουργία της εταιρείας, ήτοι από κάθε μη ειδικώς επιτρεπόμενη πρόσβαση, παρέμβαση, κακόβουλη τροποποίηση, απώλεια, κλοπή, αλλαγή ή καταστροφή. Η εταιρεία, επιτρέπεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της παρέχονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, η εταιρεία παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνο στο προσωπικό και στους άμεσους συνεργάτες της οι οποίοι απαιτείται και επιτρέπεται να έχουν τέτοιου είδους πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες για την τέλεση των σκοπών της εταιρείας (διαφήμιση, ενημέρωση χρηστών, προωθητικές ενέργειες κ.ο.κ.). Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις της εταιρείας τηρούν και θα τηρούν την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία διατελούν ως ένα βιομηχανικό πρότυπο και είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των περισσότερων web τοποθεσιών. Η χρήση τους γίνεται, κυρίως, για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, επίσκεψης και παραμονής ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, καθώς και την βέλτιστη εμπειρία χρήσης.

Η  χρήση των cookies επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από την ιστοσελίδα, που δε θα ήταν δυνατό να παρασχεθούν χωρίς αυτά. Τα cookies, μεταφέρονται από την ιστοσελίδα σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή/tablet/mobile συσκευής του χρήστη που επισκέπτεται και εισέρχεται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να τηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν  στην παροχή μιας ιδανικής, προσωποποιημένης εμπειρίας. Κατά την επόμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τα cookies θα επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται, θα αποθηκεύουν κάποιες προτιμήσεις του καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την καλυτέρευση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της εταιρείας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του συστήματός μας, και η απόρριψή τους ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την δυσχέρανση προβολής και παροχής συγκεκριμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών.

Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να προβάλουμε με ορθό τρόπο το περιεχόμενο που ενδιαφέρει το χρήστη καθώς και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές του προτιμήσεις και ανάγκες.

Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση στοιχείων προσωποποίησης του χρήστη/επισκέπτη και σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να βλάψουν το λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας πρόσβασης. Ακολούθως, τα cookies δεν επηρεάζουν τα αποθηκευμένα αρχεία του χρήστη, ενώ δυνατότητα πρόσβασης, ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που αποθηκεύουν έχει μόνο η ιστοσελίδα από την οποία αυτά μεταφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (chrome, firefox, safari, edge κλπ) που χρησιμοποιεί να επιλέξει τη διαγραφή των ήδη υπαρχόντων  cookies. Επιπλέον, μέσω της ηλεκτρονικής του συσκευής, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη είτε να επιλέξει την αυτόματη απόρριψη λήψης των cookies γενικώς από όλες τις ιστοσελίδες, είτε να επιλέγει να ενημερώνεται κάθε φορά που εισέρχεται σε μία ιστοσελίδα για τη λήψη ενός cookie και να διαλέγει εκείνη τη στιγμή αν θα επιτρέπει την λήψη ή την απόρριψη των cookies. Καθώς τα cookies χρησιμοποιούνται από τη στιγμή πρόσβασης στην ιστοσελίδα, ενημέρωση και συμφωνία προς αυτά πριν την είσοδο και χρήση της ιστοσελίδας δε θα μπορούσε να πραγματοποιείται. Κάθε χρήστης/επισκέπτης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τεκμαίρεται ότι συναινεί με τη χρήση των cookies αυτής και κατόπιν του ζητείται να επιβεβαιώσει τη συναίνεσή του. Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα την πολιτική χρήσης των cookies, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη και κατόπιν να τον ενημερώνει. Κάθε αλλαγή που γίνεται στη παρούσα πολιτική, ισχύει από τη στιγμή δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Καθώς συνεργαζόμαστε με άλλες ιστοσελίδες για να προσφέρουμε στο χρήστη/επισκέπτη την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε όλες μας τις υπηρεσίες, υπάρχει η πιθανότητα κατά την χρήση/επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, να προσέξετε ότι ξένοι ιστότοποι αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή/tablet/mobile συσκευή σας (π.χ. youtube.com, facebook.com, twitter.com, google.com). Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται τα cookies τρίτων μερών ή άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται και προβάλλονται μέσω των δικτυακών τόπων της εταιρείας, αφού αυτοί κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικά τους cookies, ανεξάρτητα με τη λειτουργία των υπηρεσιών της εταιρείας.

ΕΙΔΗ COOKIES

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μπορεί να είναι α) μόνιμα, β) προσωρινά/μια χρήσης-επίσκεψης και προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια της εκάστοτε επίσκεψης του χρήστη και γ) μόνιμα και προσωρινά.

Οι κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται αναλύονται κατωτέρω, καθώς δίδεται στον χρήστη/επισκέπτη η δυνατότητα να επιλέξει την απενεργοποίηση κάποιας κατηγορίας, πέραν των άκρως απαραίτητων που δεν μπορεί να απενεργοποιηθούν.

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε με σωστό τρόπο τις απαιτούμενες από τον χρήστη/επισκέπτη υπηρεσίες μέσω  της ιστοσελίδας. Τα cookies αυτά είναι που επιτρέπουν την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας. Λόγω των Cookies επιτυγχάνεται η ασφαλής σύνδεση του χρήστη και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα τεχνικά cookies σχετίζονται αυστηρά με τη χρήση της ιστοσελίδας ενώ είναι απαραίτητα για να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια σχετικά με τις πληροφορίες που αναζητά ο χρήστης/επισκέπτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι cookies  τα οποία διατηρούν στοιχεία ταυτότητας του χρήστη και οδηγούν στην ατομική του ταυτοποίηση. Χωρίς τα απαραίτητα Cookies, η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας δεν είναι δυνατή.

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα cookies λειτουργικότητας παρέχουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα της εταιρείας να διατηρεί βασικές επιλογές του χρήστη όπως είναι η γλώσσα κτλ. και έτσι να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες. Τα cookies λειτουργικότητας δεν παρακολουθούν την επισκεψιμότητα και δραστηριότητα των χρηστών σε άλλους ιστοτόπους/ εφαρμογές. Σε περίπτωση μη αποδοχής χρήσης των Cookies λειτουργικότητας θα επηρεαστεί η απόδοση λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς θα απαιτείται η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την περιήγησή του.

COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (GOOGLE ANALYTICS)

Τα Cookies στατιστικών αξιοποιούν τις πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες, όπως είναι οι ιστότοποι που επιλέγουν οι χρήστες να επισκεφτούν, τα προϊόντα περισσότερης προτίμησης των χρηστών μας, τα δεδομένα για τα οποία έχουν λάβει γνώση οι χρήστες, καθώς και κάθε λάθος μπορεί να συνάντησαν οι χρήστες κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα, προκειμένου να γίνουν δεδομένα στατιστικής μελέτης σχετικά με τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.

COOKIES MARKETING

Tα Cookies Marketing βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη/επισκέπτη καθώς και το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Με βάση αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερο εξειδικευμένες και προσωποποιημένες διαφημιστικές πληροφορίες από εμάς, από παρόχους υπηρεσιών και τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή διαφημίσεων.

COOKIES ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Τα Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδας της εταιρείας και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Με τη χρήση αυτών μας δίνεται η δυνατότητα να εντάσσουμε πληροφορίες από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας(π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.)., και αντίστροφα πληροφορίες της εταιρείας που ενδιαφέρουν τους χρήστες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας επισκέπτεται μέσω αυτής συνδέσμους, hyperlinks ή ιστοτόπους τρίτων μερών που φιλοξενούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, μεταφέρονται στο διαδικτυακό περιβάλλον αυτών και ενεργώντας με δική τους απόλυτη ευθύνη, υπόκεινται πλέον στην πολιτική cookies που διατηρούν τα τρίτα αυτά μέρη.  Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με οιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την χρήση και αποθήκευση cookies ιστοτόπου τρίτου μέρους που επισκέφτηκε ο χρήστης της ιστοσελίδας ακόμα και αν κατευθύνθηκε σε αυτή μέσω συνδέσμου που προβλήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

* Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσει ο χρήστης/επισκέπτης την συγκατάθεση του, κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας, για την χρήση cookies.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Δημήτρης Σκούρτας, e-mail: info@pan-orama.org

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Τα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναπτύσσονται και ισχύουν ως εξής:

Δικαίωμα ενημέρωσης/πρόσβασης: Αν επεξεργαζόμαστε δεδομένα του χρήστη, αυτός κατόπιν ταυτοποίησης, μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά του στοιχεία εκ μέρους μας. Παρέχεται τη δυνατότητα να ζητήσει ο χρήστης να τον ενημερώσουμε για τα προσωπικά του δεδομένα που κατέχουμε ή ελέγχουμε, τον τρόπο συλλογής τους καθώς και να λάβει σχετικό αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων. Στην ανωτέρω περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αντίστοιχης χρέωσής του για την παραχώρηση του αντιγράφου.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Η συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας του Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, μπορεί να αποσυρθεί καθ’ ην στιγμήν επιθυμεί και ισχύει από τη στιγμή της ανάκλησης και στο μέλλον.

Δικαίωμα διόρθωσης: Τα στοιχεία του χρήστη/επισκέπτη διατηρούνται και φυλάσσονται όπως έχουν παραχωρηθεί από αυτόν. Ο χρήστης διαθέτει το δικαίωμα να μας ζητήσει να διορθώσουμε τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, εφόσον η διόρθωση αυτή δεν αποτελεί παράνομη ενέργεια.

Δικαίωμα περιορισμού: Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να μας ζητήσει να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων του σε περίπτωση όπου θεωρείται ότι η επεξεργασία των δεδομένων του είναι παράνομη, να αιτηθεί την αποφυγή επεξεργασίας των δεδομένων του αντί της διαγραφής τους, σε περίπτωση όπου χρειάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για νομικούς σκοπούς σε περίοδο που εμείς δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, καθώς και να προβάλει την αντίρρηση του για την επεξεργασία που υφίστανται τα προσωπικά του δεδομένα από εμάς και τους συνεργάτες μας.

Δικαίωμα φορητότητας: Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να μας ζητήσει να λάβει σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχει παράσχει ή να μας ζητήσει να τα διαβιβάσουμε στο βαθμό που αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας που θα μας υποδείξει.

Δικαίωμα διαγραφής: Ο χρήστης/επισκέπτης έχει το δικαίωμα να μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και η διαγραφή αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα νομίμως προβλεπόμενα και σε εντολή δικαστικής/αστυνομικής/εισαγγελικής αρχής.

Δικαίωμα εναντίωσης: Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του και να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για μελλοντική χρήση.  Θα σταματήσει οποιαδήποτε μελλοντική χρήση των δεδομένων από εμάς ή από τρίτους συνεργάτες μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επεξεργασία δε βασίζεται σε δική του συναίνεση αλλά σε δική μας πρωτοβουλία. Αυτό θα συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί επιτακτική νόμιμη ανάγκη προς υπεράσπισιν των γενικότερων συμφερόντων μας για επεξεργασία και στήριξη τυχόν νομικών μας αξιώσεων. Ο χρήστης, μπορεί, ακολούθως, να ζητήσει την παύση της επεξεργασίας και την εν μέρει διαγραφή των δεδομένων του από εμάς. Είμαστε υποχρεωμένοι να παύσουμε την επεξεργασία αν δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του χρήστη.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε κάθε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας θεωρεί ότι η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί από την εταιρεία γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα όπου ζει ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Χρονική περίοδος:  Μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη, η εταιρεία χρειάζεται τουλάχιστον 30 ημέρες για την επεξεργασία και εξέταση για ικανοποίηση του αιτήματος. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί, ανάλογα τη φύση του αιτήματος.

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του και η εταιρεία βάσει νομοθετικών διατάξεων δεν μπορεί να την παρέχει, οφείλει να γνωστοποιήσει στο χρήστη τον λόγο άρνησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουμε την δυνατότητα να εντοπίσουμε το χρήστη στο σύστημά μας, δε θα υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το χρήστη ως υποκείμενο δεδομένων προκειμένου να ασκήσει τα ανωτέρω νόμιμα δικαιώματα, εκτός και αν μας παρέχει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για την αναγνώρισή του.

Ακολούθως, σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης μας ζητήσει να απόσχουμε από μελλοντική επικοινωνία μαζί του, διατηρούμε τα στοιχεία που μας έχει παραχωρήσει προκειμένου να γνωρίζουμε ότι πρέπει να απέχουμε από τέτοια δραστηριότητα.

Για κάθε ανωτέρω περίπτωση καθώς και για κάθε περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα νομικά δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών, ο χρήστης/επισκέπτης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να αντιταχθεί στην χρήση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του, καθώς και για την ενημέρωση περί νέων υπηρεσιών και διαλέξεων/εκδηλώσεων αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pan-orama.org

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης θεωρεί ότι επηρεάζεται αρνητικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μας παρέχει, του παρέχεται η δυνατότητα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Προτού προχωρήσει ο χρήστης/επισκέπτης σε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσει αρχικά μαζί μας αποστέλλοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο email info@pan-orama.org ή στο τηλέφωνο 6972052110.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία, μέσω της παρούσης, και ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει, βελτιώνει και τροποποιεί την παρούσα πολιτική. Συστήνεται στους χρήστες της ιστοσελίδας όπως επισκέπτονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για κάθε πιθανή αλλαγή. Δε θα πραγματοποιείται προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, παρεπόμενη της ανανέωσης του παρόντος κανονισμού.

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας θα σημαίνει αυτόματη αποδοχή και συναίνεση στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της εταιρείας, όπως έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν μέσω αυτής. Μετά την είσοδο του χρήστη στην ιστοσελίδα, προκειμένου αυτός να συνεχίσει στην περιήγηση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, θα είναι απαραίτητη η ρητή συγκατάθεσή του στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης μέσω ειδικού πεδίου παραχώρησης συγκατάθεσης.